Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa SAĞIT
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Mehmet Yaşar
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
İbrahim Hıra
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
Halil Polat
Yozgat Şehir Hastanesi
Hatice Karaman
Kayseri Şehir Eğitim Araştır...

Who liked this


Mehmet Yaşar
Kayseri ve Eğitim Araştırma Hasta...
19.09.2015

Ayşe Enise Göker
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Has...
03.08.2015

İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
02.08.2015

Followers


İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
06.08.2015

MUCORMYCOSIS CAUSING PARALYSIS OF ABDUCENS AND FACIAL NERVES

MUCORMYCOSIS
Articles > Rhinology
Submitted : 18.06.2015
Accepted : 31.07.2015
Published: 31.07.2015

Abstract

Mucormycosis is an invasive fungal infection caused by fungi in order Mucorales belonging to class Zygomycetes. These agents, members of normal flora, can cause an opportunistic, acute, fulminant, invasive disease in case of secondary immune deficiency such as uncontrolled diabetes mellitus, immunosuppressive therapy, HIV infection and drug abuse. The most common form is rhinocerebral mucormycosis that is characterized by black, necrotic tissue and crusting. In rhinocerebral mucormycosis, sinonasal involvement generally occurs first; then, it spreads to orbit and brain. Perinasal and periorbital edema, cellulitis and paresthesia can be early symptoms. Cranial involvement can be isolated or diffuse including all cranial nerves. Although edema and black coloration, formation of black crusts at nasal vestibulum and in nasal cavity, and necrotic appearance is pathognomonic, definite diagnosis is made by histopathological evaluation by observation of multiple, wide fungal hifa without septum and primary culture of fungi. The primary treatment consists from treatment of underlying disease, aggressive surgical debridement and systemic amphotericin B.
Here, we presented a mucormycosis case in a patient with newly diagnosed diabetes mellitus who had exophthalmia in left eye and paralysis of N.Abducens and N.Facialis.
Keywords: Mucormycosis , Facial Paralysis , N.Abducens Paralysis

Özet

Mukormikozis, zygomiçetes sınıfına ait olan mukorales fungusu tarafından oluşturulan invaziv fungal bir hastalıktır. Normal florada bulunan bu ajanlar kontrolsüz diabetes mellitus, immunsupresif tedavi, AIDS ve ilaç bağımlılığı gibi sekonder immun yetmezlik durumlarında fırsatçıl akut fulminan invaziv hastalığa neden olabilmektedirler. En yaygın formu rinoserebral mukormikozis olup burun boşluğunda siyah nekrotik dokular ve krutlanma ile karakterizedir. Rinoserebral mukormikoziste genellikle önce sinonazal tutulum olur, daha sonra orbita ve beyne doğru yayılım olur. Perinazal ve periorbital ödem, sellülit ve parestezi erken semptomlar olabilir. Kraniyal sinir tutulumları izole ya da tüm kraniyal sinirleri içerecek şekilde olabilir. İnfraorbital alanda ödem ve siyah renk değişimi, burun vestibülü ile nazal kavite içinde siyah kurutlanmalar ve nekrotik görünüm patogonomonik olsa da kesin tanı histolojik olarak çok sayıda geniş septasız fungal hifaların görülmesi ile ve fungusun primer kültürünün yapılması ile konulur. Altta yatan hastalığın düzeltilmesi, agresif cerrahi debridman ve sistemik amfoterisin B tedavinin esasını oluşturur.
Bu çalışmada yeni tanı almış diabetik bir hastada sol gözde ekzoftalmus, N. Abducens ve N. Fasiyalis paralizisi ile seyreden mukormikozis olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Mukormikozis , Fasiyal paralizi , N. Abducens Paralizisi
See Full Text
See PDF Document

Comments

İrfan Yorulmaz Fasiyal sinir paralizisi ile seyretmesi nedeniyle ilginç ve başarılı tedavi sonucu ile öğretici olan bu olgularını paylaşmış olan yazarlara teşekkür ederim.
06.08.2015
Login to write a comment