Create Account
Forget Password

Authors

Osman Erdoğan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Onur İsmi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Rabia Bozdoğan Arpacı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Eylem Sercan Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Elif Şahin Horasan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Yusuf Vayısoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


Osman Erdoğan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
12.03.2016

İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
08.09.2015

LARYNGEAL TUBERCULOSIS

LARYNGEAL TUBERCULOSIS
Articles > Laryngology
Submitted : 02.07.2015
Accepted : 24.08.2015
Published: 24.08.2015

Abstract

Tuberculosis is the infectious disease which can be frequently seen in developing and underdeveloped countries with pulmonary and very rarely laryngeal involvement. Physical examination findings may mimic laryngeal cancer in case of laryngeal involvement. In this case report; a laryngeal tuberculosis patient diagnosed by direct laryngoscopy and biopsy operation under general anesthesia with preliminary diagnosis of laryngeal cancer was presented under the light of current literature.
Keywords: Tuberculosis , Larynx , Laryngeal tuberculosis , Dysphagia , Chest x-ray

Özet

Tüberküloz akciğer tutulumunun yanında nadiren larinks tutulumuyla da karşımıza çıkabilen gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde halen sık görülebilen enfeksiyoz hastalıktır. Larinks tutulumu varlığında fizik muayene bulguları larinks karsinomu ile karışabilir. Bu olgu sunumunda larinks karsinomu ön tanısıyla genel anestezi altında direkt laringoskopi ve biyopsi işlemi yapılan larinks tüberkülozlu bir hasta güncel literatür ışığında sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Tüberküloz , Larinks , Laringeal tüberküloz , Disfaji , Akciğer grafisi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment